Ympäristö

Luonnon kantokyky asettaa rajat ihmisen toiminnalle. Suomen on tehtävä osansa ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi.

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttäminen on yksi sukupolvemme suurimpia haasteita. Suomen on tehtävä osansa, jotta luonto säilyy elinkelpoisena tuleville sukupolville. Kehittämällä uutta teknologiaa voimme auttaa myös muita maita tekemään osansa.

Päästöjen vähentämiseen ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen tulee käyttää vaikuttavia ja kustannustehokkaita ohjauskeinoja.

Talouskasvu

Työllisyyden ja tuottavuuden kasvu nostaa kansalaisten elintasoa ja tukee hyvinvointia. Uudistamalla talouden rakenteita luodaan suotuisampi ympäristö talouden ja hyvinvoinnin kasvulle.

Teknologisen kehityksen aikaansaama työn tuottavuuden kasvu kansantaloudessa on pitkällä aikavälillä hyvinvoinnin lisääntymisen tärkein lähde. Palkkojen nousu, hyvinvointipalveluiden laadun paraneminen ja vapaa-ajan lisääntyminen edellyttävät elinvoimaista ja kehittyvää kansantaloutta.

Yhteiskunnan on tarjottava puitteet tehokkaille ja kilpailullisille markkinoilla. Valtion rooli on korjata markkinoiden puutteita ja taata, että hyvinvointi jakautuu oikeudenmukaisesti ja reilusti.

Julkinen talous

Valtion jatkuva velkaantuminen pitää lopettaa. Leikkaamalla epäolennaisista menoista voidaan turvata tärkeimpien hyvinvointipalveluiden rahoitus.

Valtiontalous on kestämättömällä pohjalla, ja velkaantuminen on jatkunut jo 14 vuotta. Budjetti on saatava tasapainoon, jotta valtio pystyy tulevaisuudessakin hoitamaan tärkeimpiä tehtäviään, takaamaan kansalaisten hyvinvointia ja suojaamaan yhteiskuntaa tulevilta kriiseiltä.

Budjetin tasapainottaminen on tehtävä turhia menoja leikkaamalla ja talouden rakenteita uudistamalla, jotta veroja ei tarvitse korottaa eikä heikoimpien sosiaaliturvasta, koulutuksesta tai muista valtion tärkeimmistä tehtävistä tarvitse tinkiä.

Valtion tärkeimpiä tehtäviä on järjestää sosiaaliturva, terveyspalvelut, oikeusjärjestelmä, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, pelastustoiminta, varhaiskasvatus ja koulutus, ympäristönsuojelu, infrastruktuuri ja demokratian puitteet. Valtion tehtävä on myös luoda markkinoille toimintaedellytykset, jotta ne palvelisivat kansalaisten hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla.

Valtion tehtävä ei ole tehdä kulutusvalintoja kansalaisten puolesta ilman painavia perusteita. Ihmisillä on oikeus määrittää itse, mitä pitävät elämässä arvokkaana.

Lapset ja nuoret

Yhteiskunnan tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa lapsille hyvä alku elämään. Varhaiskasvatus, koulutus ja nuorten mielenterveyspalvelut tarvitsevat riittävät resurssit.

Mahdollisuuksien tasa-arvo edellyttää, että jokaiselle lapselle on tarjolla laadukasta varhaiskasvatusta ja koulutusta sekä lapsen tarpeiden mukaista tukea. Nuorten mielenterveysongelmien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen ja hoitoon on panostettava nykyistä enemmän.

Yhteiskunnan on osoitettava lasten ja nuorten palveluihin riittävät resurssit, jotta alalle saadaan houkuteltua riittävästi osaavaa työvoimaa.

Kehitys

Tieteellinen perustutkimus, tutkimus- ja kehittämistoiminta, innovaatiot sekä sivistys ovat tärkeitä edistyksen ja tulevaisuuden hyvinvoinnin ajureita. Korkeakoulujen aloituspaikkoja on lisättävä.

Tieteellinen perustutkimus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ovat sivistyneen maailmankuvan sekä korkean elintason perusta. Syvempi ymmärrys luonnosta, ihmisistä ja yhteiskunnasta auttaa meitä ratkomaan tulevaisuuden haasteita ja menestymään maailmassa.

Tutkittua tietoa tulisi hyödyntää poliittisessa päätöksenteossa nykyistä enemmän.

Suomen koulutustaso on käännettävä takaisin kasvuun lisäämällä korkeakoulujen aloituspaikkoja.

Demokratia

Demokratian vahvistamiseksi poliitikkojen on ansaittava kansalaisten luottamus lisäämällä avoimuutta, läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta ja rehellisyyttä päätöksenteossa.

Demokratiaa on vahvistettava, ja vallan keskittymisen ja vastuuttoman populismin uhkaan on vastattava lisäämällä päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kansalaisten luottamus on ansaittava vastuullisella ja rehellisellä politiikalla eikä holtittomalla rahanjaolla ja tukiaisilla.

Korruptiota esiintyy myös Suomessa ja siihen puututtava nykyistä tiukemmin. Politiikan hyvä veli -verkostojen, poliittisten virkanimitysten ja veikkauskratian kaltaista rakenteellista korruptiota on torjuttava ja sen synnyttämiä rakenteita on purettava.